ONDERNEMING

ONDERNEMING VAN LAERSKOOL WA JOUBERT   

Ons onderneem om deur middel van kwaliteit opvoeding aan leerders, genoegsame geleenthede te bied op akademiese-, sport- en kultuurgebied.

Ons wil leerders, met ‘n toekomsgerigte  en kreatiewe benadering laat streef na uitnemendheid en begelei om hul volle potensiaal te bereik.  Ons onderrigtaal is Afrikaans.

Ons strewe is om elke kind te laat ontwikkel tot ‘n unieke en gebalanseerde individu wat die noodsaaklikheid van die volgende kernwaardes sal verstaan en uitleef.

 • RESPEK
 • DISSIPLINE
 • INTEGRITEIT
 • LIEFDE

LEUSE : Excelsior (Altyd hoër)

SKOOLWAPEN & SKOOLLIED

SKOOLWAPEN

Die 8 trappe stel die
laerskoolleerling se vordering van
Pri-Primêr tot Graad 7 voor. Links
daarvan is die hoogste punt van die
rotskompleks op Paarlberg, naamlik
Gordonrots aangebring, geteken
soos van die skoolterrein gesien.
Regs van die trappe is ‘n druiwetros
en wingerdblare wat die Paarl as
wingerdstreek simboliseer. Die
ligblou is vir die lug, die donkerblou
vir die berge en die goud om te sê
dat ons die beste Laerskool in die
Paarl is.

 

 

 

SKOOLLIED

Ons is kinders van Joubertskool
Dra met trots dié naam
Trou en liefde aan haar
Bind ons almal saam
Ons is kinders met ‘n leuse
Dis Excelsior! Na die hoogste bergtop
steeds Excelsior!

In ons werk en in ons spele
Streef ons altyd deur
Harder nog as ander
Hoogtes uit te beur
Ons wil graag deur heel ons lewe
Altyd hoër op!
Na die hoogste sneeutop
Altyd hoër op!

 

 

Woorde geskryf deur:  H J  le Roux

Musiek geskryf deur:  S J  Maritz

Toonsetting deur:  Esmé Euwrard

 

SKOOLDRAG & -REËLS

SKOOLDRAG

Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die norme en waardes van die skool, asook om die beeld van die skool eer aan te doen.

SKOOLREëLS

INSTAP VAN LEERDERS EN GEDRAG IN KLASKAMERS

 

AANTREE EN INSTAP

 • Klok lui – leerders tree aan op onderskeie punte. Niemand mag nou hande gaan was of toilet toe gaan nie.  Leerders moet stilbly en in reguit rye staan.
 • Personeellid aan diens moet by rye bly tot al die leerders verdaag het.
 • Stap in op bevel van onderwyser – ry vir ry met tasse in die hand weg van muur.
 • Geen gesels in rye – stap netjies agter mekaar – loop flink en vinnig.
 • Tree aan voor klas in gang – weg van muur. Tasse word in hand gedra weg van die muur – nie op die rug nie.

 

RYE EN SPEELGRONDDIENS

Onderwysers aan diens by terrein en rye moet:

 • So gou moontlik by rye wees om orde te handhaaf.
 • Aan die leerders verduidelik wat van hulle verwag word, bv. staan langs julle tasse, in reguit rye, stap in netjiese rye sonder om te gesels en tasse weg van die muur.

 

Leerderleiers:

 • Staan agter die rye en beweeg nie tussen die rye deur nie.
 • Mag nie met mekaar gesels terwyl die leerders instap nie.
 • Geen redenasies met oortreders. Bespreek oortreding met betrokke onderwyser.

 

VOORSKOOL EN GEDURENDE POUSE

 • Geen leerder in die klaskamer en gange nie. Indien hulle in die klas is, moet daar toesig wees.
 • Maak slegs van oostelike ingang (by gr 7-klas) gebruik om kleedkamers te besoek.
 • Slegs op reëndae is leerders ordelik in die gange, maar nie in die klaskamers nie.
 • Geen speletjies wat leerdes se veiligheid in gevaar stel word toegelaat nie.
 • Leerders mag nie voor skool en gedurende pouse op teeroppervlak vanaf Pleinstraathek tot by die westelike deur speel nie.
 • Geen leerder speel met harde balle op die terrein nie. Handjie-tennis toelaatbaar.
 • Geen spelery by motors nie.
 • Onderwysers moet toesien dat leerders ordelik aantree by saalbyeenkomste.
 • Klasonderwysers sit by klasgroep en sien toe dat almal stil en ordelik is.
 • Leerderleiers, saam met betrokke personeel, sien toe dat inkom en verdaging van leerders gedurende saalbyeenkomste ordelik geskied.

 

GANGE

 • Geen gesels in rye met leerders of onderwysers nie.
 • Geen hardloop in gange nie.
 • Loop altyd kortste pad buite om gebou (LO en Musiek).
 • Middae en met aanvang van pouses wanneer leerders verdaag word moet onderwysers ook in gang staan en toesien dat elke kind in sy/haar klas die gang stil en korrek verlaat.
 • Geen tasse in gange voor skool, behalwe reëndae. Gr 7’s plaas hulle tasse in rakkies.
 • Geen leerder beweeg ooit verby die kantoor van die hoof of gebruik die swaaideur by sy kantoor nie – mag nie van trap by hoof se kantoor gebruik maak nie.
 • Beweeg te alle tye stil en ordelik. Daar mag nie gehardloop of gesels word tydens klaswisseling nie.
 • Leerders mag nie hang of lê teen mure nie.

 

KLASKAMERS

 • Op bevel van onderwyser stap die klas binne.
 • Gaan staan langs bank.
 • Wag vir onderwyser se bevel om te gaan sit.
 • Geen leerder mag onnodig die klas verlaat nie.
 • Besoeke aan kleedkamers :  nie gedurende die eerste periode of net na pouses nie;  slegs een leerder op ‘n keer;  onderwyser gebruik eie diskresie.
 • Mag nie bank verlaat sonder verlof nie.
 • Mag nie antwoorde uitskree nie – steek hand op.
 • Mag nie vanuit klas onderwysers of maats in gange groet nie of met hulle gesels nie.
 • Op onderwyser se bevel verlaat die leerders die klas.
 • Geen leerder uit sy bank terwyl onderwyser uit die klas is of besig is met die klas nie.
 • Leerders mag onder geen omstandighede in ‘n klaskamer eet of enigiets drink nie, behalwe water op baie warm dae.
 • Geen tussen-in geselsery as onderwyser besig is om klas te gee nie.
 • Gedurende ‘n toets/eksamen mag niemand praat nadat vraestel uitgedeel is nie EN almal se skrifte word gelyktydig alfabeties ingehandig
 • Dissiplinêre stelsel sal streng toegepas word.

 

LAATKOM BY DIE SKOOL

 • Indien ‘n leerder laat kom vir skool, moet hy/sy by die sekretaresse aanmeld.
 • Indien leerder gereeld laat is vir skool, sal die ouers deur die hoof gekontak word

 

KLASBESOEK

 • As enige onderwyser/volwassene of skoolhoof die klas besoek, staan die leerders netjies op en groet beleefd.

 

SNOEPIE

 • Elkeen wag sy/haar beurt af. Geen leerder mag ‘n ander uit sy/haar ry stamp of indruk in die ry nie.  Hierdie reël geld veral vir die groter leerders!
 • Vriendelikheid en respek kos niks.

 

TOILETTE

 • Geen spelery in toilette nie.
 • Laat kosblikke buite.
 • Geen verf mag van die mure afgekrap word nie.
 • Toilette word altyd gespoel na gebruik en die deksel word afgeslaan.

 

SAAL

 • Die skoolsaal is buite perke vir leerders, behalwe ten tyde van skoolaktiwiteite en onder toesig van ‘n onderwyser.

AKADEMIESE KODES

Kodes Gr 1 – 3

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3
Huistaal Vlak 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 1-3
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%

 

Kodes Gr 4 – 6

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 4-6
Huistaal Vlak 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
EN
Enige ander 2 (twee) vakke Vlak 3 (40-49%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 4-6
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%

 

Kodes Gr 7

 

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 7-9
Huistaal Level 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Level 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Level 3 (40-49%)
EN
Enige ander 3 (drie) vakke Level 3 (40-49%)
EN
Enige ander 2 (twee) vakke Level 2 (30-39%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 7-9
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%

 

 

 

 

 

GALLERY

SPORT

Laerskool WA Joubert is ‘n gebalanseerde skool en bied verskeie sportsoorte aan. Ons glo dat ‘n Laerskool leerling moet blootgestel word aan soveel sportsoorte as moontlik. Dit sal ons leerlinge help om ‘n ingeligte keuse van watter sport hy/sy in sy hoërskoolloopbaan wil beoefen om hom/haar tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.. Ons sportprogram word so opgestel dat alle leerlinge in meer as een sportsoort gedurende ‘n week aan kan deelneem.

By Laerskool WA Joubert moedig ons die  leerlinge aan om ten minste aan ‘n somer- en wintersport deel  te neem. Ons glo steeds dat “ ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees ”. Ons vra dus dat die ouers die skool hierin moet ondersteun.

 

Die volgende sportsoorte word aangebeid:

Somersport:

Atletiek

Tennis

Krieket

Mini-krieket

 

Wintersport:

Rugby

Netbal

Hokkie

 

Buite-skoolverband:

Karate

Ballet

KULTUUR

Redenaars

Redenaars is uit en uit om die leerders te ontwikkel en te bemagtig om voor ‘n groot groep mense jou sê te kan sê.

‘n Redenaar het net meer selfvertroue as ander kinders.

By W.A. Joubert neem die redenaars deel aan ‘n interne redenaarsdag asook aan die  Nasionale Podiumpret Kompetisie .

Die kompetisie behels ‘n uitdun, ‘n semi-finaal en ‘n finale spreekbeurt in die kompetisie

Die seisoen begin Februarie en eindig in September.

 

Eisteddfod

Ons neem jaarliks  deel aan die Eisteddfod. Leerlinge kan deelneem  in die verskeie kategorieë o.a. voordrag, spreekkore, koor, musiek, sang, klavier, ballet, onvoorbereide lees ens.

 

Junior en Senior Kore

Die skool beskik oor ‘n Junior Koor (Gr. 1 – 3) en ‘n Senior Koor (Gr. 4 – 7).

Leerders word gekeur aan die hand van ‘n stemtoets wat alle belangstellendes moet aflê.

Die Koor oefen weekliks en tree graag by spesiale geleenthede en kompetisies op.

Die doel van die Koor is om die sangtalent van leerders te ontgin en te ontwikkel. Leerlinge leer ook dissipline, deursettings-vermoë en uithouvermoë aan.

Musiek

Daar word onderrig in ‘n groot verskeidenheid instrumente aangebied nl, Sang, Klavier, Klawerbord, Blokfluit, Kitaar, Ukulele en Teorie.

Leerlinge word jaarliks voorberei vir Trinity-eksamens asook vir verskeie sangkompetisies.

Kwaliteitonderrig word gegee deur ‘n gespesialiseerde musiekonderwyseres.

Skaak

Skaak word vanaf 2019 aangebied.  Leerlinge word voorberei om aan interne- asook eksterne skaaktoernooie deel te neem.

Konsert

Ons bied tweejaarliks ‘n heelskoolkonsert aan.  Elke “konsert-jaar” gaan gepaard met groot opgewondenheid en harde werk, tog is dit altyd ‘n genotvolle ervaring vir leerders, opvoeders sowel ouers.

Kultuuraand

Elke jaar word ‘n kultuuraand aangebied waar ons die jaar se hoogtepunte op kultuurgebied vier.  Eisteddfod gediggies, sangitems, Trinity-eksamens en Kore items word met groot trots aangebied by hierdie geleentheid.

Paarl Talentkompetisie

Ons bied jaarliks ‘n Talentkompetisie aan wat Paarl en omliggende ongewing se beste talent tentoonstel.  Ons maak gebruik van Professionele Kunstenaars en Beoordelaars by hierdie geleentheid.  Prysgeld beloop altesaam R15 000 in kontant en nog vele meer.